>
2
Extended Learning to platforma biznesowa, przygotowana przez PAIZ. To narz?dzie umo?liwiaj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowocze?niejszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznego uczenia si? albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia opracowanie skuteczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami i ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story